Radiant Hall (Kannai)

10:30am & 12:30pm, 1st fl Radiant Hall at the Sankyo Yokohama Bldg. in Kannai.